דמי שימוש ראויים בין בני זוג

דמי שימוש ראויים בין בני זוג
סעיף 33 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 קובע, כי שותף שהשתמש במקרקעין משותפים חייב ליתר השותפים לפי חלקיהם במקרקעין, שכר ראוי בעד השימוש, לאור הוראה זו, לכאורה זכאי בן זוג לדמי שכירות ראויים מבן הזוג שנשאר להתגורר בדירה המשותפת. אולם, הפסיקה סייגה חיובו זה של השותף המחזיק, בהוכחת "אשמו" לכך שהשותף השני איננו משתמש בנכס. בית המשפט קבע כי שותף זכאי לדרוש דמי שימוש רק כאשר השותף האחד השתמש במקרקעין באופן בלעדי, באופן שנמנע מיתר השותפים להשתמש אף הם באותם מקרקעין. היה ולא נמנע השימוש הזה מיתר השותפים, גם כאשר הם לא השתמשו ביתר המקרקעין בפועל, אין השותף חייב בתשלום כלשהו ליתר השותפים

זכותו של שותף לדמי שימוש מהשותף הנותר בנכס
הפסיקה הרווחת מכירה בזכותו של שותף לדמי שימוש מהשותף השני הנותר בנכס, תוך שבוחנת התנהגותו של השותף האחר. כך גם בסכסוכים שבין בני זוג, בחנה הפסיקה את הרקע והנסיבות של נטישת הדירה המשותפת על ידי בן/בת הזוג ומידת ההצדקה לעזיבה. עזיבת נכס משותף ללא סיבה נראית לעין שבאשמת בן הזוג השני, מביאה לדחיית תביעה לדמי שימוש ראויים. נעשה בפסיקה ניסיון להרחיב את ההלכה הקיימת כיום, לפיו נקבע כי החיוב בתשלום דמי שימוש ראויים יחול במנותק משאלת אשמו של השותף המשתמש, ודי יהא בקיומו של סכסוך בין בני הזוג שאינו מאפשר חיים תחת קורת גג אחת, כדי להכיר בזכותו של שותף בנפרד משאלת האשם כדי להכיר בזכותו של שותף להפריד את המגורים, והתנגדותו של השותף האחר תחייב בדמי שכירות ראויים. לפי גישה זו, כל שיש לבחון הוא, האם השימוש שהמשיך לעשות השותף שנשאר בדירה, היה בהסכמתו של השותף שעזב אותה, אם לאו

שימוש במקרקעין באופן בלעדי ועזיבה מרצון
בית משפט קבע כי החובה לשלם דמי שימוש ראויים קיימת רק כאשר השותף האחד השתמש במקרקעין באופן בלעדי, באופן שנמנע מיתר השותפים להשתמש אף הם באותם מקרקעין. היה ולא נמנע השימוש הזה מיתר השותפים גם כאשר הם לא השתמשו במקרקעין בפועל, אין השותף חייב בתשלום כלשהוא ליתר השותפים ולכן בן זוג העוזב מרצונו את דירת המגורים אינו זכאי לדמי שימוש ראויים. אמת נכון הדבר, כאשר אחד מבני הזוג מואס בקשר הנישואין אין לחייבו להמשיך לגור עם בן זוגו תחת קורת גג אחת, אולם אין פירושו של דבר שבן הזוג הנשאר בדירה הופך באחת לשוכר בעל כורחולתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מועד הקרע בין בני זוג

 2. הרשאת חתימה בין בני זוג

 3. הברחת נכסים בין בני זוג

 4. התפטרות עקב מחלת בן זוג

 5. סכסוך עם בן הזוג של עובד

 6. בקשה לאשרת כניסה לבן זוג

 7. שיתוף בחובות בין בני זוג

 8. דמי שימוש ראויים בין בני זוג

 9. ערעור על הרשעה בתקיפת בן זוג

 10. תביעה לשמירת זכויות בין בני זוג

 11. ביטול מכירת בית של בני זוג שהתגרשו

 12. תניית בוררות בהסכם פירוד בין בני זוג

 13. חישוב הכנסה של בני זוג בעלי עסק משותף

 14. בני זוג נשואים שעובדים במקום עבודה אחד

 15. בדיקת נישואים במסגרת הסדרת מעמד לבן זוג

 16. דיווח על פעילות חריגה בחשבון בנק של בן זוג

 17. דוגמא לסעיף בוררות ב"הסכם פירוד" בגין בני זוג

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון