? התפוצצות צינור גומי משאית - האם תאונת דרכים

פסק דין

1. המחלוקת בתביעה זו מתעוררת סביב השאלה האם התאונה (התפוצצות צינור גומי משאית) שארעה לתובע היא בגדר תאונת דרכים כמשמעותה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, (התשל"ה – 1975). להלן: החוק.

2. לעניין עובדות אירוע התאונה העיד התובע בלבד. הנתבעים לא הביאו כל ראיה לסתור את עדותו.

3. על פי עדות התובע נגרמה התאונה בעת שערך טיפול למשאית עליה מותקנת משאבת בטון.

4. התובע עסק בגירוז חלקים במשאית. קיימת חובה לערוך טיפול זה מידי יום לאור יעודה של המשאית, פריקת בטון באמצעות משאבה, תוך הפעלת לחץ, ועל כן יש לגרז את אותם חלקים שפועלים תחת לחץ מידי יום.

5. התובע תאר את הפעולה כך שבלוח הבקרה שהוא חלק מקורי במשאית קיימת נקודה אליה ניתן לחבר התקנים שונים הפועלים בלחץ אוויר.

6. בין היתר יעודה של נקודה זו הוא חיבור התקן לצורך פעולת הגרוז.

7. התובע חיבר לאותה נקודה צינור שאורכו 6-7 מ' אליו מתחבר "אקדח" הגריז. לאותו אקדח מתחבר צינור גומי קטן שאותו מחברים לאותן נקודות שיש לגרז.

8. על פי עדות התובע, לצורך הפעלת לחץ האוויר יש להפעיל את מנוע המשאית.

9. בעת שהתובע עסק בפעולת הגירוז התפוצץ לדבריו צינור הגומי הקטן, דבר שגרם לפציעה בכף ידו וחדירת גריז לכף היד.

10. התובע העיד כי את מערכת הגירוז, היינו הצינור המתחבר לנקודת לחץ האוויר, האקדח וצינור הגומי הקטן רכש באופן נפרד, וחלקים אלו לא הגיעו יחד עם המשאית בעת שנרכשה.

11. עדות התובע הייתה כאמור עדות יחידה. לא מצאתי כל סיבה שלא לקבל את עדותו.

12. דברים דומים נמסרו אף בעת קבלת התובע לחדר המיון בבית החולים שערי צדק.

13. הצדדים אינם חולקים כי האירוע כפי שתואר אינו עונה על ההגדרה הבסיסית של תאונת דרכים בחוק, היינו כי אין המדובר במאורע שאירע עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה.

14. ב"כ התובע טוען בסיכומיו כי כי האירוע עונה לאחת ההגדרות הבאות להוסיף על הגדרה הבסיסית בסעיף 1 לחוק דהיינו: מאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המכני של הרכב ובלבד שבעת השימוש כאמור לא שינה הרכב את ייעודו המקורי". (להלן: ההגדרה המרחיבה).

15. הנתבעים טוענים כי עצם העובדה שמערכת הגירוז לא סופקה יחד עם המשאית מלמדת כי מדובר בשימוש שאינו חלק מייעודו המקורי של המשאית.

16. לצורך כך, יש לבחון מהו יעודה המקורי של המשאית.

17. על פי העובדות שהובאו בפני יעודה של המשאית הוא שאיבת בטון במשאבת בטון והזרמתו.

18. המשאית נוסעת ממקום למקום, מגיעה לאתר בו דרושה פעולת שאיבת הבטון, ושם מתבצעת אותה פעולה.

19. על פי עדות התובע, פעולת הגירוז היא פעולת חובה יום יומית כדי להבטיח את תקינות פעולת המשאבה.

20. לפיכך, יש לראות בפעולת הגירוז כחלק מיעודה המקורי של המשאית, ועל פי מבחן הסיכון, ומבחן "השכל הישר" יש לקבוע כי קיים קשר סיבתי עובדתי ומשפטי בין מטרות המשאית לבין פעולת הגירוז והנזק שנגרם.

21. לפיכך, אין כל משמעות לעובדה כי מערכת הגירוז נרכשה באופן נפרד הואיל ועצם הפעולה היא חלק בלתי נפרד מתכליתה של המשאית, ונעשתה באמצעות הכוח המכני של המשאית, ובשימוש בפתח יצאת לחץ אוויר המותקן במשאית, באופן מקורי למטרות הפעלת התקנים הדורשים לחץ אוויר, כדוגמת מערכת הגירוז.

22. לאור האמור לעיל יש לקבוע כי התמלאו התנאים האמורים בהגדרה המרחיבה. הוכח כי האירוע ארע עקב ניצול הכוח המכני של המשאית היינו מנוע המשאית. אין חולק כי ללא הפעלת מנוע המשאית לא היה נוצר לחץ אויר ולא היה ניתן להפעיל את מערכת הגירוז כך שלא היה נגרם כל נזק.

23. הוכח כי הכוח המכני שנוצל הוא חלק מעודו המקורי של הרכב. מדובר בכוח שנוצל ההווה חלק מייעודו האמיתי של הרכב ולצורך הגשמת ייעודו האמיתי. ללא גירוז יום יומי, לא ניתן להפעיל את משאבת הבטון.

24. הוכח כי בעת השימוש ברכב, היינו בעת אירוע התאונה, לא איבד הרכב את ייעודו המקורי התעבורתי. היינו לא נעשו ברכב כל שינויים שהם.

25. הוכח גם הקשר הסיבתי היינו הקשר העובדתי והקשר המשפטי וזאת על פי מבחני "הסיכון" ומבחני "השכל הישר" שנקבעו בפסיקה מתקיים גם הקשר הסיבתי המשפטי. ראה לעניין זה ע"א 6000/93 עיזבון קאווסמה ואח' נ. רג'בי ואח' פ"ד נ(3) 661 בעמ' 670(ז) עד 671(ד) ובעמ' 672 עד 673(ה). בעניין קאוסמה נקבע מפורשות, כי מבחן הסיכון שונה לעניין ההגדרה המרחיבה לעומת מבחן הסיכון לעומת ההגדרה הבסיסית. בעוד שעל פי ההגדרה הבסיסית נועד מבחן הסיכון להשיב על השאלה האם הנזק שנגרם הוא בתחום הסיכון שיוצר השימוש התעבורתי ברכב, הרי מבחן הסיכון על פי ההגדרה המרחיבה נועד להשיב על השאלה אם הנזק שנגרם הוא בתחום הסיכון אשר ניצול הכוח המיכני של הרכב יוצר, תוך בחינת ייעודו המקורי של הרכב. כפי שציינתי לעיל גירוז החלקים הפועלים תחת לחץ הם חלק בלתי נפרד מאבטחת פעולתה התקינה של המשאבה היינו מדובר בפעולה המהווה חלק בלתי נפרד משימושו המקורי של הרכב.

26. לאור האמור, יש לקבל את התביעה, וקבוע כי האירוע הוא בגדר תאונת דרכים על פי החוק.

27. הנתבעים יישאו בהוצאות התובע ובשכר טרחת עורך דין בסך של 4,000 ש"ח ללא קשר לתוצאות המשפט.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת דרכים משאית

 2. מוות בתאונה עם משאית

 3. ביטוח משאית שנשרפה

 4. בעיות גב נהג משאית

 5. התנגשות משאית ברכב

 6. תביעת ביטוח גניבת משאיות

 7. נפילה בירידה ממשאית

 8. תביעה על נזק למשאית

 9. תביעה נגד נהג משאית

 10. ביטוח התהפכות משאית

 11. פיצוי על גרירת משאית

 12. נפילה במדרגות משאית

 13. העברת בעלות על משאית

 14. דמי השהיה משאית הובלה

 15. גניבת משאית ללא ביטוח

 16. הפרת הסכם קניית משאית

 17. כאבי גב אצל נהג משאית

 18. גניבת משאית לאחר מכירה

 19. גניבת משאית - אשם תורם

 20. מעבר באור אדום - משאית

 21. פיטורי נהג משאית מהעבודה

 22. תאונה חזיתית עם משאית

 23. פגיעת משאית בכבל טלפון

 24. תאונה בין קטנוע למשאית

 25. פיטורים לאחר שוד משאית

 26. התנגשות נגרר במשאית חונה

 27. סיבוב ברך בירידה ממשאית

 28. פגיעה במהלך ירידה ממשאית

 29. נזק למשאית מענפים של עץ

 30. תאונה במהלך עלייה למשאית

 31. נהיגה מעל 12 שעות במשאית

 32. נפילה ממשאית במהלך ירידה

 33. גניבת משאית שהובילה סחורה

 34. נזק למשאית - תביעות קטנות

 35. תאונת דרכים - משאית קידוח

 36. משאית גלידה - תאונת דרכים

 37. ביטוח רכב משאית מפני גניבה

 38. תאונה עם משאית במהלך העבודה

 39. תאונה בין משאית צבאית לטנדר

 40. ביטוח נגרר משאית מפני גניבה

 41. אחריות על גניבת משאית ממוסך

 42. תאונה עם משאית - נזקי רכוש

 43. פריקת סחורה משאית - האם תאונת דרכים

 44. ? נפילה מארגז משאית - האם תאונת דרכים

 45. האם התאונה ארעה בירידה ממשאית

 46. תאונת דרכים באשמת נהג משאית

 47. התנגשות הולך רגל במשאית חונה

 48. תאונה בירידה מהקבינה של המשאית

 49. ירידה ממשאית תוך כדי פריקת מטען

 50. כיסוי מטען משאית - תאונת דרכים

 51. עונש לנהג משאית על תאונה קטלנית

 52. משאית לימוד נהיגה - תאונת דרכים

 53. הכרה בנפילה ממשאית כתאונת דרכים

 54. תאונת דרכים עם משאית מערבל בטון

 55. מוות עקב נפילת חפץ ממשאית נוסעת

 56. תאונת דרכים עם משאית עמוסה בסחורה

 57. תאונה עם משאית שעצרה במקום אסור

 58. השתחררות עמוד ממשאית - תאונת עבודה

 59. דחיית תביעת ביטוח בגין תאונת משאית

 60. נפילת אבן ממשאית - האם תאונת דרכים

 61. הובלת סחורה במשאית יחסי עובד מעביד

 62. תאונה בין מכונית למשאית סמי טריילר

 63. ירידה מתא נהג של משאית תאונת דרכים

 64. נפילת רכב ממשאית גרר שהובילה רכבים

 65. ביטול עסקה לרכישת משאית בגלל תקלות

 66. נזקי רכוש כתוצאה מהתנגשות משאית ברכב

 67. תאונת דרכים בזמן העמסת ארגזים למשאית

 68. חוזה למתן שירותי הובלה של נהג משאית

 69. תאונה בין רכב למשאית - תביעות קטנות

 70. ? התפוצצות צינור גומי משאית - האם תאונת דרכים

 71. הרמת מטען משאית קריסה של מנוף – האם תאונת דרכים

 72. נפילת מוטות ברזל מחוברים למשאית על הנהג

 73. תביעה נגד נהג משאית בגין נהיגה רשלנית

 74. תאונת דרכים: טריקת דלת של משאית על הראש

 75. האם נפילה מסולם משאית נחשבת תאונת דרכים

 76. מכה מדלת של משאית זבל - האם תאונת דרכים

 77. נפגע ממשאית שהידרדרה לכיוונו ונמחץ על ידה

 78. תאונת עבודה במהלך ריקון תכולת משאית אמבטיה

 79. תאונה ארעה עת ברכב והמשאית נסעו אחד מול השני

 80. החלקה בירידה ממשאית לאחר נסיעה ופגיעה בקרסול

 81. טענת חברת הביטוח למעורבות של הנהג בגניבת משאית

 82. האם חוק שעות עבודה ומנוחה חל על נהג משאית פרטית ?

 83. האם נפילה בזמן קשירת משטחי עץ למשאית היא תאונת דרכים ?

 84. תאונת דרכים: נפגע בעת שעלה אל המשאית שנהג במסגרת עבודתו

 85. דיסקת טכוגרף למשאית: מה העונש על אי החלפת דיסקה יומית ?

 86. בקשת רישיון למשאית מעל 15 טון - ערעור על החלטת רשות הרישוי

 87. הצדדים חלוקים מי משני כלי הרכב המעורבים בתאונה שבין הפרטית למשאית

 88. תאונת דרכים: בחקירתה הנגדית אישרה הנהגת כי היא לא ראתה את המשאית

 89. במהלך נסיעה ניתזה אבן ממשאית שנסעה לפניו ופגעה בשמשה הקדמית של הרכב

 90. האם תאונה תוך כדי שימוש במשאית שעליה מותקן מנוף מהווה תאונת דרכים ?

 91. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון