עורך דין מזונות 1. מזונות אלמנה

 2. מזונות עונשיים

 3. דין קדימה מזונות

 4. גובה מזונות קטין

 5. מזונות מפושט רגל


עורך דין מזונות ילדים
על פי סעיף 3(א) לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי"ט-1959 , אדם חייב במזונות ילדיו הקטינים על פי הוראות הדין האישי החל עליו.

חיוב אב, על פי הדין העברי, במזונותיהם ההכרחיים של ילדיו בגילאי 6 עד 15 מקורו בתקנות הרבנות הראשית משנת תש"ד (ראה ע"א 1375/93 אבוטבול נ' אבוטבול, פ"ד נ(1) 215, 219). מגיל 15 עד 18 חובת המזונות נלמדת מדיני צדקה הכלליים במשפט העברי. החיוב מדין צדקה מביא בחשבון לא רק את הכנסת האב אלא גם את הכנסתה של האם, ואם השניים משתכרים, הרי שההוצאות יחולקו ביניהם ביחסיות מתאימה.

הלכה היא ,לעניין צרכיו הבסיסיים של קטין, כי אלה אינם נקבעים על פי יכולתו הכלכלית של האב אלא מדובר בחובה משפטית שהקריטריון היחיד לה הוא צרכי הקטין. בגדר הצרכים ההכרחיים והבסיסיים של קטין נכללים: דיור (שכר דירה והוצאות דיור שוטפות לרבות אחזקת דירה, ריהוט וציוד לבית, חשמל, מים, גז, טלפון וארנונה), מזון, ביגוד והנעלה, הוצאות חינוך בסיסיות, בריאות ותחבורה. מה שמעבר לכך – דוגמת צעצועים, חופשות, ביגוד וצרכי חינוך מעבר למינימום הנדרש – נכללים במסגרת מזונות מדין צדקה וכפופים לתנאי האמידות של שני ההורים .

יכולתו של האב לצורך קביעת היקף המזונות ההכרחיים אינה נקבעת אך ורק על פי הכנסתו בפועל מעבודתו, אלא נגזרת אף ממקורות אחרים העומדים לרשותו דוגמת רכוש, כספים פנויים שהתקבלו ממכירת רכוש, חסכונות וכן פוטנציאל השתכרותו על פי מקצועו וכישוריו (ע"א 239/85 עמיצור נ' עמיצור, פ"ד מ(1) 147 ; ע"א 130/93 פרייס נ' פרייס, פ"ד לח(2) 721).

בחובת מזונות מדין צדקה האם שווה לאב וחיובה במזונות ילדיה תלוי ביכולתה ליתן צדקה, ובקיומם של שאר המבחנים לגבי חוב צדקה. (ע"א 93/85 שגב נ' שגב, פ"ד לט (3) 822, בעמ' 829-828 ; ע"א 591/81 פורטוגז הנ"ל; ע"א 254/76 יענקלוביץ נ' יענקלוביץ פ"ד לא(3) 169).

רק כאשר האישה "אמידה", בין אם מנכסים ובין אם מעבודה, ומצבה הכלכלי שפיר מעבר לפרנסת עצמה – רק אז תחויב במזונות ילדיה מדין צדקה. ברם, כאשר אין משכורתה של האישה מספיקה למחייתה יחויב האב לבדו במזונות אלה (תמ"א (ת"א) 2245/88 הדר נ' הדר, פ"מ נא(1) 411, 414; א' גריידי מזונות ילדים – הלכה ומעשה, מהדורה שניה, בעמ' 115).

לצורך פסיקת מזונות מדין צדקה יש לבדוק את רמת החיים אליה הורגל הילד ("כדי מחסורו"), את יכולת ההשתכרות של ההורים ("אמיד") ואת מצבו של הילד ("נצרך") (ראה לעניין זה ע"א 210/82 גלבר הנ"ל ). (למידע נוסף יש ליצור קשר עם עורך דין מזונות).

עורך דין מזונות בגירים
מקור חיוב הורים במזונות ילדיהם הבגירים מעוגן בהוראות סע' 4 ו-5 לחוק המזונות:

4. מזונות בין שאר בני-משפחה

אדם חייב במזונות שאר בני-משפחתו, והם - ילדיו הבגירים ובני-זוגם;..."

"5. סולם המזונות

אין אדם חייב לספק מזונות לבן-משפחה לפי סעיף 4 אלא במידה שנתקיימו שלוש אלה:

(1) יש בידו לעשות כן לאחר סיפוק הצרכים של עצמו, של בן-זוגו ושל הילדים הקטינים שלו והילדים הקטינים של בן-זוגו;

(2) אותו בן-משפחה, על אף מאמציו, אינו יכול לספק צרכיו מעבודה, מנכסיו או ממקור אחר;

(3) אותו בן-משפחה אינו יכול לקבל מזונות לפי סעיף 2 או לפי סעיף 3 או מעזבון, ואינו יכול לקבלם מבן-משפחה הקודם לאותו אדם לפי הסדר שנקבע בסעיף 4.

סעיף 6 מתייחס להיקף המזונות:

" היקף המזונות, מידתם ודרכי סיפוקם ייקבעו, באין הסכם בין הצדדים, על ידי בית המשפט בשים לב לנסיבות, ופרט למזונות על פי סעיף 3 - לפי מחסורו של הזכאי ויכולתו שלהחייב".

לגבי בגירים המשרתים בשירות חובה, נקבע כי אחריותם של הורים לזון את ילדיהם הבגירים חלה גם לאחר הגיעם לגיל 18, בתקופת שירות החובה בצה"ל או בתקופת שירות לאומי לפי העניין (ע"א 4480/93 קירשנר נ' קירשנר, פ"ד מחמ(3) 461 ).

החזקה שנקבעה בעניין קירשנר הנזכר, ולפיה מתקיימים בחייל המשרת שירות חובה התנאים של "נצרך" במובנו של חוק המזונות, הוציאה למעשה את סוגיית מזונות בגירים המשרתים בשירות חובה, מהצורך לערוך בחינה מפורטת של הקריטריונים המנויים בסע' 5 לחוק המזונות בכל מקרה ומקרה (ראה גם גריידי בספרו הנ"ל, בעמ' 41).

נקבע כי שיעור המזונות בו מחויב אב כלפי ילדו הבגיר בעודו משרת בשירות צבאי הינו שליש מסכום המזונות אשר נפסקו לו בקטינותו. במקרה בו מדובר בתביעת מזונות ראשונה של הבגיר ולבית המשפט אין די נתונים כדי לעמוד על צרכיו, נפסק כי שיעור מזונותיו הינו שליש מתעריף המזונות המינימלי המשולם לקטין על ידי המוסד לביטוח לאומי (ראה לעניין זה גריידי בספרו הנ"ל עמ' 76 וכן תמ"ש 8410/97 פלוני נ' אלמוני, תק-מש 97 (3) 150). (למידע נוסף יש ליצור קשר עם עורך דין מזונות).

דיון חוזר - פסק דין מזונות
פסק דין מזונות אינו יוצר מחסום החלטי בפני התדיינות חוזרת אלא ניתן לשוב ולפנות לבית המשפט בבקשה לעיון חוזר בפלוגתה פלונית בקשר למזונות, אך זאת בכפיפות לתנאי המפורש והדווקני שחל שינוי מהותי בנסיבות. אין המדובר בשינוי של מה בכך. ההלכה מגבילה ומצמצמת את הדיון החוזר כאמור, רק לאותם מקרים בהם חל שינוי מהותי בהשוואה למצב שבעבר. מבחינה זו אין שוני בין פסק דין שהושג על יסוד הסכמה לבין פסק דין שיכריע בפלוגתאות על יסוד הראיות. (למידע נוסף יש ליצור קשר עם עורך דין מזונות).

סכום מזונות שנקבע בהסכם
עוד נפסק כי, כאשר מדובר על סכום מזונות שנקבע בהסכם בין ההורים, אין לשנות את המזונות כפי שנקבעו על נקלה, אלא אך ורק במקרים בולטים. הסכם גירושין הוא בדרך כלל בגדר הסדר כולל של נקודות רבות שבמחלוקת ויש לבחון אותן בשלמות אחת, יש לנסות ולהקנות לו יציבות ואמינות כדי לטפח הסדרים מוסכמים בין בני זוג שנפלה ביניהם מחלוקת שאינה ניתנת ליישוב, אחרת לא יהיה ערך להסכם וכל הסכם יהיה רק שלב ביניים עד לפנייה חוזרת לבית המשפט. (למידע נוסף יש ליצור קשר עם עורך דין מזונות).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מזונות לבעל

 2. מזונות בן מורד

 3. מזונות עונשיים

 4. דין קדימה מזונות

 5. גובה מזונות קטין

 6. מזונות מפושט רגל

 7. כריכת מזונות אישה

 8. מזונות אישה שבגדה

 9. הבטחת תשלום מזונות

 10. ניכוי תשלום מזונות

 11. הגדלת מזונות ילדים

 12. הפסקת תשלום מזונות

 13. שלילת מזונות ילדים

 14. תביעת אבהות ומזונות

 15. שינוי גובה המזונות

 16. תביעה להפחתת מזונות

 17. אי תשלום מזונות קטין

 18. עורך דין מזונות

 19. תביעה להקטנת מזונות

 20. ערעור על גובה מזונות

 21. מזונות נוצרים קתולים

 22. מזונות מהעזבון לגרושה

 23. מזונות ילדים עד גיל 15

 24. מתי מפסיקים לשלם מזונות

 25. תביעה על פי חוק המזונות

 26. תביעה למזונות מן העזבון

 27. מזונות ילד מחוץ לנישואין

 28. צאי מעשה ידיך במזונותיך

 29. ערעור על פסק דין מזונות

 30. התחייבות לא לתבוע מזונות

 31. הפחתת מזונות לגבר מובטל

 32. טענת פרעתי מזונות ילדים

 33. ערעור בנושא הפחתת מזונות

 34. בקשה לחייב במזונות זמניים

 35. תביעה להגדלת מזונות קטין

 36. הקטנת מזונות שינוי נסיבות

 37. תביעת מזונות על ידי הילד

 38. הפחתת מזונות מביטוח לאומי

 39. תביעת הבעל להפחתת מזונות

 40. מזונות לאישה מבוגרת בת 70

 41. הכנסות הגרוש לצורך מזונות

 42. מזונות אישה שעזבה את הבית

 43. הבטחת תשלום מזונות לגרושה

 44. קיזוז מזונות מביטוח לאומי

 45. תביעת אב להפחתת מזונות בנו

 46. ערעור על מזונות נמוכים מדי

 47. פריסת חוב מזונות בתשלומים

 48. תביעת מזונות לארבעה ילדים

 49. פסיקת מזונות זמניים בערעור

 50. מזונות בני זוג לא מאותה דת

 51. ערעור על גובה מזונות ילדים

 52. שינוי פסק דין לתשלום מזונות

 53. מזונות קטינים להורים מוסלמים

 54. מזונות לילד שהוריו לא נשואים

 55. ערעור על גובה מזונות זמניים

 56. פסק דין מזונות נגד תושב חוץ

 57. ערעור על גובה מזונות קטינים

 58. ערעור על פסיקת מזונות זמניים

 59. ערעור על מזונות זמניים נמוכים

 60. הפחתת מזונות עקב שינוי נסיבות

 61. מזונות אישה מכוח הסכם שלום בית

 62. הסכמה בהתנהגות לא לשלם מזונות

 63. הצמדה על מזונות מול שחיקת השכר

 64. מזונות ילדים לאישה ממשפחה עשירה

 65. מזונות לילד שנולד מחוץ לנישואין

 66. צו עיכוב יציאה מהארץ בתיק מזונות

 67. תשלום מזונות לילד מחוץ לנישואין

 68. מזונות ילדים שמסרבים לבקר את האב

 69. הוצאות ביטוח רפואי - מזונות ילדים

 70. פסק דין בהעדר הגנה בתביעת מזונות

 71. הבטחת תשלום מזונות בבית הדין השרעי

 72. הפחתת מזונות ילדים עקב ירידה בהכנסה

 73. כריכת מזונות ילדים בבית הדין הרבני

 74. שינוי סכום המזונות עקב שינוי נסיבות

 75. האם אישה יכולה לקבל מזונות זמניים ?

 76. פסיקת מזונות ילדים בלבד - לא לאישה

 77. מזונות מביטוח לאומי - מגורים בחו''ל

 78. תביעת מזונות של האישה והילדים נגד האב

 79. הגדלת מזונות בגלל פיטורי האישה מהעבודה

 80. תביעת מזונות נגד יהודי תושב ואזרח חוץ

 81. הסמכות הבין לאומית בתביעת מזונות ומדור

 82. כריכת תביעת מזונות קטין בתביעת גירושין

 83. הגשת תביעת גירושין במטרה למנוע תביעת מזונות

 84. הקפאת מזונות עקב סירוב הילדים להיפגש עם האב

 85. הגשת תביעת מזונות מוסלמים בבית המשפט המחוזי

 86. הפחתת מזונות זמניים עוד לפני שהצדדים התגרשו ?

 87. האם ילד שמסרב להיפגש עם האב יכול לקבל מזונות ?

 88. עיכוב דיון בתביעת מזונות עד סיום תביעת גירושין

 89. תביעה אישית נגד רו"ח שהגיש חוות דעת בעניין מזונות

 90. האם אפשר להגדיל מזונות לאחר פסק דין לפי הסכם בין הצדדים ?

 91. תביעת מזונות לבית המשפט בטרם הסתיים הדיון בבית הדין הרבני

 92. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון