תאונת עבודה רתך - תאונת דרכים


פסק דין

1. תביעה בגין תאונת דרכים שעליה חל חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה - 1975, (להלן: הפלת"ד).
התובע, יליד 1946, נפגע בתאונת דרכים בדרכו לעבודה. נכותו של התובע בגין תאונת דרכים רתך נקבעה ע"י המוסד לביטוח לאומי ל- 27.8% נכות רפואית ו- 42% נכות תפקודית.

עובר לתאונה, עבד התובע כשכיר במקצועו, רתך צנרת, בח' "צנרת הגליל בע"מ", (להלן: החברה). הוא היה מנהל עבודה ועסק בפועל בהנחת קווי ביוב וקווי מים. הכנסתו החודשית של התובע כמפורט בטפסי 106, הסתכמה (לאחר שיערוך):

בשנת 1992, סך של 6,304 ש"ח לחודש.

בשנת 1993, סך של 6,592 ש"ח לחודש.

בשנת 1994, סך של 7,335 ש"ח לחודש.

התובע קיבל גימלת ביטוח לאומי, באשר לתקופה שלאחר תאונת דרכים רתך, ועד היום הזה ואילך, בהתאם לנכותו כפי שעוד יפורט להלן.

כלול היה בשכרו של התובע כאמור, גם הפרשות לקרן ביטוח פנסיה של פועלי בנין (ת6/), דמי הבראה בסך 276 ש"ח ליום במכפלת ל- 8 ימים, חופשה שנתית, מענקי חגים, בגדי עבודה 269.90 ש"ח פעמיים בשנה. כל הסכומים הנ"ל נכללו במשכורת בפורטה בטופס 106, ואין להביאם בחשבון בנפרד, מלבד תשלום הפנסיה שאותו יש לצרף להכנסות שהתובע הפסיד בגין תאונת דרכים רתך כראש נזק נפרד. תאונת דרכים רתך הוכרה גם כתאונת עבודה.

עוד הפסיד התובע בגין תאונת דרכים רתך, זכות שימוש ברכבו של המעביד בשעותיו הפנויות, כשהוא מעריך אותם בסך של 2,000 ש"ח לחודש, וזאת על סמך חוות דעתו של השמאי, מוגילבקין. אינני רואה סכום זה כמופרז, ואני מקבל אותו כבסיס לפיצוי התובע בראש נזק זה. כמובן, שהכוונה היא רק לתקופה בו המפעל המשיך לעבוד, בעוד שהתובע היה מרותק בגין תאונת דרכים רתך. אני מקבל את הערכת התובע, וקובע לו פיצוי גלובלי בסך של 40,000 ש"ח, הערכה להיום.

2. בעקבות תאונת דרכים רתך, אושפז התובע למשך 80 יום (אומנם התובע היה מאושפז 86 ימים, אך 6 ימים מהאישפוז, לא היו קשורים לתאונה). בנוסף, נקבעה לתובע נכות זמנית בשיעור של 100% לתקופה שבין 06.08.95 ועד 31.12.95, ונכות זמנית מ- 01.01.96 ועד 31.12.96 בשיעור של 50%, ומ- 01.07.96 ועד היום הזה וגם לעתיד, כאמור, 42% כולל נכות תיפקודית. סביר בעיניי שהתובע לא מסוגל לעסוק במקצועו כרתך לאחר תאונת דרכים רתך והנכות שבגינה.

לדעתי, יש להעניק לתובע פיצוי בגין נכותו התיפקודית, ולא רק הרפואית , בעיקר בהתחשב במקצועו ערב תאונת דרכים רתך.

"הלכה פסוקה היא שאחוזי נכות רפואית אינם מצביעים בהכרח על אובדן מקביל של כושר לבצע עבודה, הכל תלוי בטיב עבודתו והתעסקותו של המערער, ובטיב הפגיעה בבריאותו. יש שהפגיעה בגופו של הנפגע אינה חמורה כלל, אך בגינה אינו מסוגל לעסוק במקצועו הקודם, ולהיפך, יתכן כי הפגיעה חמורה, ובכל זאת מסוגל הניזוק להמשיך בעיסוקו, בלא כל הגבלה" ע.א 646/77 לוי נ. עמיאל פד' לב(3) 529, 583.

כאן נציין, בשנת 96, ממילא נפסקה פעילות החברה אשר העסיקה את התובע. ולכן, גם לוליא ארעה תאונת דרכים רתך, היה נאלץ התובע להפסיק את עבודתו אצל מעבידו, במפעל, לקראת שלהי 1996. (כאמור, מאחר ותאריך סגירת המפעל אינו ידוע במדוייק, אני קובע את סוף השנה האמורה לצורך החישוב).

אכן, לאור מקצועו של התובע, רתך, והישגיו המקצועיים, סביר בעיניי כי לא היה מתקשה למצוא עבודה מתאימה במקצועו, כרתך, גם אצל מעביד אחר, לולי תאונת דרכים רתך.

זאת אולי גם בשכר גבוה מזה שהשתלם עבור עבודתו, ובהתאם לשכר המקובל בענף זה.

3. לפיכך, ולאור האמור בפיסקאות הקודמות, אני מעריך את הפסד השתכרותו של התובע בעבר, ובהנחה ששכרו של התובע היה עולה לכדי 10% עד סגירת המפעל, משוערכת להיום, כדלקמן: (שכן מתוך בחינת תלושי המשכורת, ניתן ללמוד כי ישנה מגמה המצביעה על עליה בשכרו החודשי של התובע.)

א. מיום תאונת דרכים רתך ועד למועד הפסקת פעילות החברה, לפי 100% נכות,

8,068 ש"ח X 82.5% (לאחר ניכוי מס הכנסה 17.5% כמקובל על שני הצדדים) X 20 חודש, בסה"כ, 133,122 ש"ח, ועוד 4% ריבית לשנה ממחצית התקופה, כלומר, החל מ- 01.02.96 ועד לפרעון בפועל.

ב. מיום הפסקת פעילות החברה ועד ליום הזה, (יום החישוב), לפי 44 חודשים על בסיס השכר האמור, תוך, הפחתת הוותק, ברוטו של 8,068 ש"ח (הסכום המשוערך שהיה אמור להשתלם לתובע, אילו התחיל במקום עבודה חדש. כאשר אני פוסק לו רק 42% מהשכר הנ"ל בגין נכותו התפקודית, בניכוי מס הכנסה בשיעור של 17.5%.

בסך הכל, 121,00 ש"ח (8068 X 44 X 42% X 82.5%) ועוד 4% ריבית לשנה מחצית התקופה מיום 01.11.98 ועד לפרעון בפועל.

4. בנוסף לאמור, אני פוסק לתובע בגין הפסד השתכרות בעתיד, בהנחה כי לולי תאונת דרכים רתך היה התובע מסוגל לעבוד במקצועו עד גיל 65 שנה, על בסיס 7368 ש"ח ברוטו לחודש, במכפלת אחוזי הנכות 42% בניכוי מס הכנסה ולאחר היוון. בסך הכל, 307,928.13 ש"ח (82.5% X 42% X 8068 X 129 והיוון של 3% לשנה). ועוד 4% ריבית לשנה מיום פסק דין זה ועד לפרעון בפועל.

5. באשר להפסד זכויות הפנסיה, לא ברור מעדותו של התובע, ממתי יש לחשב את זכויות אלה, ואם היתה משיכת פנסיה בשנת 1984. בנסיבות כאלה, אני פוסק סכום גלובלי בסך של 50,000 ש"ח. ועוד ריבית בשיעור של 4% לשנה מיום פסק הדין ועד לפרעון בפועל.

( ראה הסכם קיבוצי, תלושי המשכורת של התובע, תצהיר התובע סעיף 10 סומן ת/ 4 וכן אישורים מקרן הביטוח והפנסיה של פועלי בניין)

6. לא ברור כיצד ניתן להעריך את הוצאות הניידות של התובע. מצד אחד, מדובר בנכות רפואית של 20% בלבד (אורטופדית). הנכות האחרת, וכן הנכות התיפקודית, אינם מצדיקים את הפיצוי בגין ניידות, ולכן גם כאן יש לפסוק פיצוי גלובלי בגין פריט זה, שאני מעריך אותו בסך של 150,000 ש"ח, וזה כולל גם עזרת צד ג'. ועוד ריבית בשיעור של 4% לשנה מהיום ועד לפרעון בפועל.

ביחד עם זאת, יש לנכות מהסכום שנפסק כאמור את הסכום המשוערך והמהוון, לפי חוות דעת ספיר (נ14/) שהתובע קיבל ועתיד לקבל מהמוסד לביטוח לאומי, בגין תאונת דרכים רתך בסך של 869,958 ש"ח.

7. למעשה, אין מחלוקת בין הצדדים כי יש לפסוק לתובע בגין נזק לא ממוני (כאב וסבל) לפי 80 או 86 ימי מחלה, וכן לפי 42% נכות רפואית. מתוך עיון במסמכים הרפואיים של התובע עולה, כי רק 80 יום של אישפוז,רלוונטיים לתאונה. לכן יש לפסוק לתובע בגין נזק לא ממוני סכום של 80,369.45 ש"ח. (משוערך להיום) ועוד ריבית בשיעור של 4% לשנה מיום פסק הדין ועד לפרעון בפועל.

עתה נבוא חשבון

א. פיצוי בגין אי כושר מלא מיום תאונת דרכים רתך ועד סגירת החברה 133,122 ש"ח

ב. פיצוי בגין הפסד השתכרות מיום סגירת החברה ועד תאריך

החישוב 123,004 ש"ח

ג. הפסד השתכרות בעתיד 307,928.13 ש"ח

ד. הפסד זכויות פנסיה 50,000 ש"ח

ה. הפסד זכויות השימוש ברכב החברה 40,000 ש"ח

ו. הפסד ניידות ועזרת צד ג' 150,000 ש"ח

ז. נזק לא ממוני 80,369.45 ש"ח

סך הכל 884,423.13 ש"ח

לסה"כ יש להוסיף את תשלומי הריבית כמפורט לעיל, ויש לנכות את יתרת הסכום המשוערך והמהוון ששולם לתובע מטעם המל"ל בסך של 869,958 ש"ח לפי חוות הדעת של האקטואר ספיר.

לפיכך, מחייב אני לשלם לתובע תוך 30 יום מיום פסק הדין בתוספת דמי הצמדה מיום פסק הדין עד ליום הפרעון.

כמו כן ישאו הנתבעות באגרת המשפט ובשכר טירחת עו"ד בשיעור של 13% על הסכום שנפסק לעיל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי תאונת דרכים ?

 2. פגיעה בתאונת דרכים

 3. תביעת תאונת דרכים

 4. נפגעי תאונות דרכים

 5. תאונת דרכים פגע וברח

 6. תאונת דרכים מיניבוס

 7. תאונת דרכים עולה חדש

 8. תאונת דרכים - גרירה

 9. תאונת דרכים לפני גיוס

 10. תאונת דרכים אחרי חניה

 11. תביעה בגין תאונת דרכים

 12. תאונת דרכים עוזר חשמלאי

 13. תאונת דרכים פגיעה במוח

 14. תאונת דרכים תאונת עבודה

 15. תאונת דרכים - כריתת טחול

 16. תאונת דרכים ג'יפ

 17. תאונת דרכים קרע במיניסקוס

 18. סוגי תאונות דרכים

 19. תאונת דרכים פיזיותרפיסטית

 20. תאונת דרכים עם עגלה

 21. תאונת עבודה רתך - תאונת דרכים

 22. פגיעה מכסה מנוע - תאונת דרכים

 23. תביעת מיטיבים – תאונת דרכים

 24. הסעה בשכר תאונת דרכים

 25. תאונת דרכים עובד תעשייה אווירית

 26. טריקת דלת תאונת דרכים

 27. תיק אפס - תאונת דרכים

 28. דיכאון עקב תאונת דרכים

 29. מכות יבשות תאונת דרכים

 30. תאונת דרכים של תושב זר

 31. מכות יבשות בתאונת דרכים

 32. תאונת דרכים של טרמפיסט

 33. תאונת דרכים פגיעה בכתף

 34. תאונת דרכים קשישה בת 82

 35. תאונת דרכים פגיעה באצבע

 36. תאונת דרכים של בעל ואישה

 37. תאונה בדרך לעבודה של הבעל

 38. תאונה בדרך מהעבודה לרופא

 39. תאונת דרכים של בחור ישיבה

 40. שאלת עצם קרות תאונת דרכים

 41. תאונת דרכים אדם בן שבעים

 42. תאונת דרכים עם ג'יפ מסחרי

 43. סיוטים העקבות תאונת דרכים

 44. תאונה עם מנוף תאונת דרכים

 45. גורם זר מתערב תאונת דרכים

 46. תאונת דרכים קטלנית ברוורס

 47. תאונת דרכים קשה נער בן 16

 48. תאונת דרכים צומת רמת אפעל

 49. פיצוץ מיכל דלק תאונת דרכים

 50. התחשמלות מהווה תאונת דרכים

 51. חבלה גולגולתית בתאונת דרכים

 52. תאונת דרכים במהלך חיפוש חניה

 53. תאונת עבודה משאבת בטון – תאונת דרכים

 54. לידה מוקדמת עקב תאונת דרכים

 55. צניחת עפעף עקב תאונת דרכים

 56. תאונת דרכים אישה פנסיונרית

 57. ניסיון התאבדות בתאונת דרכים

 58. גרסאות סותרות לתאונת דרכים

 59. כוויות בעור עקב תאונת דרכים

 60. פגיעת ראש חמורה בתאונת דרכים

 61. דלדול שרירים עקב תאונת דרכים

 62. פגיעה של אב ובנו בתאונת דרכים

 63. תאונה בעצירה לפני הכניסה לצומת

 64. תאונת דרכים נהג שרשיונו נפסל

 65. ערעור על פסק דין תאונת דרכים

 66. אשפוז בהרצפלד לאחר תאונת דרכים

 67. שינוי התנהגות לאחר תאונת דרכים

 68. תאונת דרכים מתנדב במשמר האזרחי

 69. נקע חוזר בכתף עקב תאונת דרכים

 70. חובת הגשת עזרה לאחר תאונת דרכים

 71. תאונת דרכים קטלנית התנגשות בעץ

 72. דימום תת דוראלי עקב תאונת דרכים

 73. ענישה מחמירה למניעת תאונת דרכים

 74. טריקת דלת על אצבע - תאונת דרכים

 75. סטיה מהדרך לעבודה - תאונת דרכים

 76. קרעים בגידי הכתף עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים עקב חניה אסורה בכיכר

 78. אובדן כושר עבודה עקב תאונת דרכים

 79. תאונת דרכים 12 טיפולי פיזיותרפיה

 80. תאונה בדרך מהעבודה לבית של ההורים

 81. קשר בין אפילפסיה לבין תאונת דרכים

 82. הפניה לפיזיותרפיה לאחר תאונת דרכים

 83. תאונת דרכים - תשלומים בגין הוצאות חד פעמיות

 84. הודעה כוזבת על תאונת דרכים במשטרה

 85. טיפול רפואי רשלני לאחר תאונת דרכים

 86. כניסה לצומת באור צהוב - תאונת דרכים

 87. מימון טיפול רפואי לנפגע תאונת דרכים

 88. שרירים מתוחים בעורף לאחר תאונת דרכים

 89. פניה לחדר מיון שבוע לאחר תאונת דרכים

 90. פגיעה קשה בתאונת דרכים של אישה מבוגרת

 91. ? הגדרת תאונת דרכים – מה ההגדרה של תאונת דרכים

 92. תאונת דרכים נגרר / פסקי דין גורר נגרר

 93. תאונה בדרך לעבודה - סטיה מהדרך המקובלת

 94. תשלום על מצבה - כיסוי הוצאות מצבה - תאונת דרכים

 95. האם פגיעה בזמן תדלוק מהווה תאונת דרכים

 96. כמה מקבלים על שברים בצלעות בתאונת דרכים

 97. תאונת דרכים בעת בעצירה לפני הכניסה לצומת

 98. תלונות פסיכוסומאטיות בעקבות תאונת דרכים

 99. תאונת דרכים – הפרעה בתנועות לסת הפרעה בתחושה בלסת

 100. שני נתיבים שהופכים לנתיב אחד - תאונת דרכים

 101. האם פריקת מטען מלט מיכלית מהווה תאונת דרכים

 102. עובד שלא מסוגל לחזור לעבודה לאחר תאונת דרכים

 103. שבר בעצם האף ושפשופים במותניים עקב תאונת דרכים

 104. תאונת דרכים: האם הנתבע פנה בדרך נמהרת ורשלנית ימינה

 105. תאונת הדרכים נגרמה כתוצאה מפתיחתו הפתאומית של מכסה מנוע

 106. תאונת דרכים: אי התאחות עצם הזרוע עם התהוות מפרק נד מדומה

 107. תביעה כספית בגין תאונת דרכים שארעה הכניסה ללוד, בסמוך לכיכר

 108. מחלוקת על תיאור השניות הבודדות שלפני קרות ההתנגשות בתאונת דרכים

 109. תביעה כספית בגין תאונת דרכים שארעה בכיוון יציאה משער נמל תל אביב

 110. בעקבות תאונת דרכים אובחן כסובל מחבלות במצח משמאל והתלונן על חבלת ראש

 111. תאונת דרכים: הפרעת דחק בתר חבלתית בדרגת חומרה בינונית תסמינים דיכאוניים משניים

 112. תאונת דרכים: מטטרסלגיה עם חוסר חיבור של שברים במטטרסים 2-4 והשטחה של הקשת הרחבית

 113. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון